Alte informaţii de interes consular

Apostila Convenţiei de la Haga din 1961

Eliberarea apostilei în România

APOSTILA ESTE O ȘTAMPILĂ SAU UN CERTIFICAT eliberat de autoritățile competente ale unui stat parte a Convenției Apostilă pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat parte a Convenției Apostilă.

SCOPUL eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării actelor false în vederea producerii de efecte juridice.

Apostila se aplică pe actul original.

Apostila se aplică de către:

1. Instituția prefectului din fiecare judeţ;

2. Tribunal;

3. Camerele Notarilor Publici;

Principalele categorii de acte pentru care se eliberează apostila de către Instituţia Prefectului:

• acte referitoare la starea civilă: certificat de stare civilă, formatul nou, emise după 01.01.1998 (certificat de naştere, de căsătorie, de deces), extras de pe actele de stare civilă, act privind menţiunile înscrise pe actele de stare civilă, certificat de divorţ, pe cale administrativă;

Notă: Apostila nu se eliberează pentru certificatele de stare civilă, precum şi oricare alte documente întocmite de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

• acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă;

• acte care atestă componenţa familiei (certificat, atestat);

• certificate de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române;

• certificate de cazier (judiciar, fiscal etc.)

• acte care dovedesc calificarea într-o meserie: pregaătirea profesională obţinută în sistemul de formare profesională pentru adulţi (certificat/diplomă de absolvire, certificat de calificare profesională), certificat de competenţe profesionale, atestat privind calificarea – pregătire şi experienţă profesională), certificate de atestare (tehnico-profesională, pentru transportul rutier etc.),certificate/autorizaţii de traducător, certificate de pregătire profesională (în domeniul transportului rutier de mărfuri etc.), confirmarea autenticităţii certificatului (dobândit în domeniul transportului naval), adeverinţe care atestă calificarea (de consilier juridic, pregătirea profesională a instructorilor de conducere auto etc.);

• acte privind recunoaşterea calificării pentru activitaţile profesionale din domeniul medical: certificat (de membru, de conformitate, profesional curent etc.), adeverinţă (de confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc.), atestat (de liberă practică, de studii complementare etc.), recomandare;

• acte cu caracter fiscal: certificat (de rezidenţă fiscală, de atestare fiscală privind impozitele plătite etc.), adeverinţă (de venit etc.);

• acte referitoare la raporturile de muncă/serviciu (stagiul de cotizare, adeverinţe prin care se atestă activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate etc.);

• acte de studii (diplomă de bacalaureat, diplomă de absolvire a şcolii postliceale, diplomă de licenţă - şi anexele la aceasta: foi matricole, programe analitice), atestate de echivalare a studiilor, adeverinţe (prin care se atestă calificarea profesională - redactată în limba română şi în limba engleza - etc.);

• acte cu caracter medical (adeverinţă medicală, certificat de concediu medical, dovada de vaccinare, referat medical etc.), certificat de încadrare în grad de handicap;

• certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de sănătate;

• certificate de botez, certificate de cununie, sentinţă de divorţ bisericesc, adeverinţe;

• alte acte ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale: atestat (pentru exercitarea profesiei de agent de pază şi ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.), autorizaţie (de procurare armă şi muniţie, de liberă practică, pentru desfăşurarea activităţii de diriginte de şantier etc.), aviz (de exercitare a profesiei de asistent social, pentru desfăşurarea activităţii de liberă practică medicală veterinară etc.), brevet de turism, decizie (de pensionare, medicală asupra capacităţii de muncă, privind încetarea/suspendarea plăţii ajutorului de somaj, de acordare/suspendare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, de acordare a alocaţiei de stat pentru copii etc.), dispoziţie (privind numirea unui curator/tutore etc.), hotărâre (privind plasamentul copilului), licenţă (de antrenor, de funcţionare a societăţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.), permis (de armă, de vânătoare etc.);

• extrase ale registrelor deţinute de un organ al administraţiei publice, atestate, adeverinţe şi certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, iîn vederea valorificării anumitor drepturi (extras de carte funciară, extras din arhivele naţionale sau acte privind calitatea de titular de alocaţie pentru copii ori faptul că titularul nu are calitatea de asigurat, acte referitoare la dreptul la liberă circulaţie, la exerciţiul drepturilor electorale, la calitatea de şomer etc.), eliberate în temeiul legii

2. TRIBUNALUL aplică Apostila pe următoarele tipuri de acte:

◦hotărâri judecătoreşti

◦actele originale care emană de la un executor judecătoresc

◦actele originale emise de Registrul Comerţului

3. CAMERELE NOTARILOR PUBLICI

Apostila se aplică pe actele notariale intocmite de catre notarul public (înscrisuri autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură, traduceri legalizate).

 

 

NOTĂ:

Cererea de obținere a apostilei de la Haga pe actele de stare civile românești (certificat de naștere, căsătorie, deces) prin intermediul ambasadei va fi însoţită de următoarele documente:

- actul de identitate/paşaportul solicitantului în original;

- actul de stare civilă românesc (certificat de căsătorie, naștere, deces), în original pe care se dorește aplicarea apostilei;

Formularul tipizat pentru serviciul consular (primit la misiunea diplomatică sau oficiul consular)

Taxa consulară este de 35 euro.

SIMONA HALEP, CAMPIOANĂ LA WIMBLEDON ÎN 2019

13.07.2019

MUNCĂ, DETERMINARE, PERSEVERENȚĂ și PRECIZIE au fost atributele și calitățile care au asigurat Simonei Halep titlul de campioană…

Participarea la evenimentele de marcare a genocidului de la Srebrenica

11.07.2019

Membrii ambasadei României la Sarajevo au participat la 11 iulie a.c. la serviciul memorial din Centrul Memorial Potocari pentru a marca…

Participarea la Summit-ul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est

10.07.2019

Ministrul cercetării și inovării, Nicolae Hurduc, a participat astăzi, 9 iulie 2019, la Sarajevo, la Summit-ul Procesului de…

Participarea secretarului de stat Maria Magdalena Grigore, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe participanți la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est

09.07.2019

Secretarul de stat pentru relații interinstituționale, Maria Magdalena Grigore, a participat la 8 iulie 2019, la Sarajevo, la…